skip to Main Content
میوکاردیت

میوکاردیت

میوکاردیت (التھاب عضله قلب): درمان، علائم و علتھا
التهاب عضله قلب (میوکاردیوم) را در اصطلاح میوکاردیت میگویند. التهاب عضله قلب تخریب یا مرگ سلولهاي عضله قلب را به دنبال دارد. میوکاردیت (التهاب عضله قلب) علل گوناگون بسیاري دارد و عوارض گستردهاي از ناراحتیهاي جزئی، با علائم ملایم و بهبود یابنده، تا بیماريهاي مرگبار با سرعت پیشروي بالا را موجب میشود. میوکاردیت را نباید با پریکاردیت یکی دانست، چون پریکاردیت در حقیقت التهاب کیسه دربرگیرنده قلب است و مانند میوکاردیت عضله قلب را درگیر نمیکند. اگرچه بیماران بسیاري هستند که از هر دو عارضه رنج میبرند.

میوکاردیت (التهاب عضله قلب) گونههاي متعدد بسیار و عاملهاي احتمالی متفاوتی دارد که منجر به بروز بیماري میشود. شماري از این عاملها عبارتاند از:

انتروویوس، ادنوویروس، آنفلوانزا و ویروسهاي بسیار ،B ویروسی: ویروس کوکساکی  دیگر.
باکتریایی: استرپتوکوك، مننگوکوك، کلستریدیوم، باکتري کوریون، مایکوباکتريها و باکتريهاي بسیار دیگر.
قارچها و انگلها: قارچ کاندیدا، آسپرژیلوس، کریپتوکوکوس، شیستوزوما، فیلاریا، مالاریا، توکسوپلاسما و موارد متعدد دیگر.
لمفوسیتی: نفوذ لمفوسیتها در عضله قلب
ائوزینوفیلی: نفوذ ائوزینوفیل در عضله قلب
خودایمنی: نشأت گرفته از بیماريهاي خودایمنی مانند لوپوس
بیماريهاي ناگهانی و حاد: فرایند التهابی عضله قلب که به ازکارافتادگی ناگهانی، حاد و شدید قلب منجر میشود.
ایدیوپاتیک (داراي علت ناشناخته): فرایند التهابی عضله قلب بدون دلیل مشخص
حاد: علائم بهسرعت بروز مییابد و معمولاً پس از یک یا دو هفته کاهش مییابد.
مزمن: بروز آهسته علائمی که بیش از دو هفته استمرار دارد.
علتھا و دلایل بیماری میوکاردیت
عاملهاي برانگیزنده بیماري میوکاردیت (التهاب عضله قلب ) که به عضله قلب آسیب میزند
عبارتاند از:
اثرهاي سیتوتوکسیک (از بین برنده سلولهاي) عاملهاي عفونی کننده مانند ویروسها، باکتريها، قارچها و یا انگلها
واکنش ایمنی برانگیختهشده به دلیل عاملهاي عفونی کننده و سیتوکینهاي تولیدشده در عضله قلب در واکنش به عفونت یا التهاب
مواد شیمیایی آزادشده هنگام مرگ سلولهاي عضله قلب

واکنشهاي خودایمنی منجر به التهاب عضله قلب
بعضی داروها و یا سمومی مانند کلوزاپین، پرتودرمانی، آرسنیک، مونواکسید کربن و موارد متعدد دیگر.
بیماريهاي خاصی مانند لوپوس، گرانولوماتوز وگنر و بیماريهاي دیگر
عامل برانگیزنده التهاب عضله قلب (میوکاردیت) در پنجاهدرصد موارد شناخته شده نیست.
ناشناخته بودن علت میوکاردیت (التهاب عضله قلب) بهویژه در مورد کودکان صادق است،چراکه علت ابتلا در 82 درصد از بیماران این گروه سنی تشخیص داده نمیشود

علائم و نشانھھای بیماری میوکاردیت
تنگی نفس هنگام ورزش یا فعالیت سنگین بدنی، شایعترین علامت التهاب عضله قلب(میوکاردیت) است که معمولاً 7 تا 14 روز بعد از بیماري ویروسی بروز مییابد و به تنگی نفسشبانهاي منجر میشود که بیمار را مجبور میکند از خواب بیدار شود و براي نفس کشیدن بنشیند.
خستگی مزمن، تپش قلب و درد یا فشار قفسه سینه از دیگر علائم بیماري التهاب عضله قلب (میوکاردیت) به شمار میرود، ورم پا نیز متداول است. میوکاردیت بهندرت با کاهش ناگهانی هوشیاري همراه است که معمولا از ضربان غیرطبیعی قلب ناشی میشود. در کل ممکن است بیماران تمام یا بعضی از این علائم را تجربه کنند یا با هیچیک از آنها مواجه نشوند.

درمان بیماری میوکاردیت
التهاب عضله قلب (میوکاردیت) غالبا بهخوديخود بدون درمان کاملاً بهبود مییابد. درمان علت اصلی عارضه، براي مثال مصرف آنتیبیوتیک در مورد عفونتهاي باکتریایی، گاهی بهبود کامل میوکاردیت را نیز به دنبال دارد؛ بنابراین بدیهی است که تشخیص صحیح علت بروز التهاب براي درمان و انتخاب راهکار بهینه، بسیار مهم است.
البته در مورد بیماران مبتلا به گونههاي جديتر یا مزمنتر و طولانیتر التهاب عضله قلب (میوکاردیت)، تجویز داروهاي خاصتر یا حتی بستري کردن ضرورت مییابد. داروهاي مخصوص کاهش حجم کار قلب و یا کاهش ورم (ادم)، معمولاً براي درمان علائم التهاب عضله قلب (میوکاردیت) نیز مصرف میشود. داروهاي زیر در این گروه جاي میگیرد:

 • انالاپریل (وازوتک)
 • کاپتوپریل (کاپوتن)
 • لیزینوپریل (زستریل، پرینیویل)
 • رامیپریل (آلتاك)
 • متوپرولول (لوپرسور)
 • کارودیلول (کرگ)
 • فوروزماید (لازیکس)
  در صورت شدید بودن علائم، مواجهه با ازکارافتادگی قلب یا تنگی نفس حاد، باید درمانهاي دیگري نیز مانند دریافت دارو از طریق سرم و یا دستگاههاي کمکی عروقی (پمپهاي کمککننده ECMO) به پمپ ضعیف قلب) یا غشاء برون اندامی اکسیژن ) بهمنظور افزایش اکسیژن موجود در خون نیز در نظر گرفته شود. گاهی پیوند قلب نیز ضرورت مییابد. قرار دادن ضربانساز(پیس میکر) در قلب نیز در صورت نامنظم بودن شدید ضربان قلب (آریتمی قلبی ) توصیه میشود.
  پیشگیری از التھاب عارضھ قلب (میوکاردیت)
  هیچگونه تغییر در سبک زندگی یا درمان خاصی باعث پیشگیري از ابتلا به میوکاردیت نمیشود. ازآنجاییکه التهاب عضله قلب (میوکاردیت ) بهندرت رخ میدهد، اطلاعات اندکی در مورد علل و درمانهاي کارآمد آن وجود دارد. درهرحال میوکاردیت یک عارضه ارثی نیست و هیچ ژنی را نمیتوان مسئول بروز این بیماري و آسیبپذیر شدن فرد در برابر آن دانست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top